رووانین وپە یامی ئێمە

رووانین وپە یامی ئێمە

ڕوانینی ئێمە :

کە واببینە باشترین لە پێشکە شکردنی هە ڵسە نگاندن و خزمە تگوزاری لە هە رێمی کوردستان و عيراق

 

پە یامی ئێمە :

کە وابینە پێشە نگك لە هێنانی باشترین و سە ردە میانە ترین هە ڵ ومە رجی بە بازار کردنی کە رنی خانووبە رە کە جیهان پێ ی گە یشتووە بۆسەرکەوتنی پرۆژە کانی کوردستان وە گە یاندی بە هە مووان